RAMOWY ROZKŁAD DNIA  5 – 6-latków

6:15 – 8:10          Schodzenie się dzieci. Swobodna aktywność w kącikach zainteresowań, zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela.

8:10 – 8:20          Powitanie dzieci. Zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela z uwzględnieniem pomysłów dzieci. Zabawy integracyjne, ruch przy muzyce. Poranna gimnastyka.

8:20 – 8:30          Czynności higieniczno-porządkowe przygotowujące do śniadania.

8:30 – 9:00          Śniadanie. Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania się podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, praca dyżurnych. Wdrażanie dzieci do samodzielności.

9:00 – 9:15          Mycie zębów. Profilaktyka prozdrowotna.

9:15 – 10:00        Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze wynikające z realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, zabawy dydaktyczne.

10:00 – 10:15     Gry i zabawy ruchowe.

10:15 – 10:45     Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o plan pracy przedszkola, programy dodatkowe oraz  programy własne nauczycieli.

10:45 – 11:15     Spacery i wycieczki, prowadzenie obserwacji przyrodniczych, gry i zabawy sportowe.  Czynności samoobsługowe w szatni. Wdrażanie do samodzielności.

11:15 – 11:30     Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do obiadu.

11:30 – 12:00     Obiad, przestrzeganie zasad właściwego zachowania się podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, praca dyżurnych, uczenie dzieci samodzielności.

12:00 – 12:40      Odpoczynek – słuchanie muzyki relaksacyjnej, słuchowisk dla dzieci, czytanie wybranych pozycji z literatury dziecięcej.

12:40 – 13:10     Realizacja zajęć dodatkowych: rytmika, religia. Praca indywidualna z dziećmi w ramach zajęć wspomagająco – rozwijających.  Zabawy i gry dydaktyczno – edukacyjne.

13:10 – 13:50     Zabawy na przedszkolnym placu zabaw.

13:50 – 14:00     Czynności przygotowujące do podwieczorku.  

14:00 -14:30       Podwieczorek

14:30 – 16:15     Zabawy dowolne według zainteresowań i pomysłów dzieci, praca dowolna z niewielkim udziałem nauczyciela. Podsumowanie dnia, powtórzenie wprowadzonych wiadomości. Prace porządkowe w sali. Rozchodzenie się dzieci do domów.