Przedszkole w Nowych Proboszczewicach istnieje od
2 lutego 2015 roku. Naszymi przedszkolakami są dzieci w wieku od 3 roku do 6 lat. W przedszkolach jest realizowane roczne przygotowanie przedszkolne.

W czasie pracy z naszymi wychowankami rozpoznajemy i zaspakajamy potrzeby dzieci oraz rozwijamy indywidualne możliwości i talenty. Tworzymy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Nauczyciele dbają o rozwój intelektualny dziecka, kształcenie procesów poznawczych i doskonalenie kompetencji komunikowania się dzieci. Dzieci natomiast nabywają wiedzę poprzez przyswajanie oraz aktywne poszukiwanie i odkrywanie.Umiejętności nabywają w toku działania, są zachęcane do twórczego i kreatywnego rozwiązywania problemów. Promujemy postawy przyjazne przyrodzie natomiast dzieci zachęcamy do aktywności ruchowej i poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwujemy i badamy przyrodę, dzieci uczą się odkrywać mądrość jej praw, korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb w racjonalny i bezpieczny sposób.
Uczymy współdziałania i możliwości docenienia wartości wspólnego dzieła, dzieci odkrywają swoją indywidualność, doskonaląc samodzielność i doświadczając swoich możliwości.
Kadra pedagogiczna przedszkola umożliwia rozwój zainteresowań m.in. artystycznych, czytelniczych, przyrodniczych, naukowych oraz wspomaga rozwój talentów dzieci. Prowadzone w przedszkolu zajęcia i tworzone sytuacje edukacyjne są dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci.